VCA register

VCA register

vca register

Vanaf 1 juli 2013 is de VCA Examenbank gesplitst in twee organisaties nl. VCA Examenbank en VCA Infra. De taken zijn als volgt verdeeld:
VCA Examenbank: onderhoud van de eind- en toetstermen en alle itembanken, ondersteuning examencommissie/waarborgcommissies.
VCA Infra: contractbeheer met de examencentra, algemeen toezicht, genereren van examens en levering aan afnemers en communicatie. De VCA Examenbank is via VCA Infra te bereiken.

Lees hier meer informatie over het VCA examen

 

Examenontwikkeling en distributie

De VGM Checklist Aannemers (VCA) eist dat medewerkers in de branche/industrie voldoende kennis hebben van VGM (Veiligheid, gezondheid en milieu). De VCA Examenbank ontwikkelt de examens voor de drie diploma’s: Basisveiligheid VCA, VOL-VCA en VIL-VCU en de schriftelijke examens in de C-categorie voor de SSVV Opleidingengids. De kwaliteit van de examens wordt voortdurend door de VCA Examenbank bewaakt. Op anvraag worden deze examens door VCA Infra gedistribueerd naar de erkende examencentra.

 

Toezicht op examencentra

VCA Infra houdt ook toezicht op de kwaliteit van de Examencentra VCA en Examencentra SOG. Om in aanmerking te komen voor een erkenning als Examencentrum VCA of Examencentrum SOG moet een onderneming voldoen aan de erkenningscriteria. Een erkenning kan worden ingetrokken als een examencentrum niet voldoet aan de regelgeving.
Bij de erkende examencentra vinden jaarlijkse audits plaats. Daarnaast voert de Stichting Examenkamer onaangekondigd en steekproefsgewijs controlebezoeken uit.

 

Centrale Examencommissie VCA

Het CCvD-VCA (van de Stichting Samenwerken voor Veiligheid) is verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van de in de Centrale Itembank opgenomen items, toetsmatrijzen en examens die moeten leiden tot het diploma Basisveiligheid VCA, VOL VCA en VIL VCU en heeft daartoe een Centrale Examencommissie VCA/VCU (CEV) ingesteld.

 

Waarborgcommissie SSVV Opleidingengids

De WBC SSVV Opleidingengids heeft tot doel het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de veiligheidstoetsen die voor de bij de VNCI, VNPI en Deltalinqs aangesloten bedrijven (kortheidshalve te noemen: de Petrochemie) in het kader van risicobeheersing relevant zijn en daarom zijn opgenomen in de SSVV Opleidingengids. De WBC SSVV Opleidingengids borgt dat de theorie‐ en praktijkexamens van de erkende Examencentra SOG voldoen aan de in de SSVV Opleidingengids door VNCI en VNPI gespecificeerde toetstermen en toetsmatrijzen.

 

VCA register

Keyword: VCA register